Beloningsbeleid Baloise Nederland

Beloningsbeleid

Wij baseren het beleid op de CAO voor het verzekeringsbedrijf, de Wet financieel toezicht en de daarbij behorende besluiten en de door DNB uitgevaardigde regelingen.

Ons beleid is zodanig dat wij door middel van adequate beloning voldoende medewerkers met de juiste kwaliteiten aan kunnen trekken en behouden. Bij het vaststellen daarvan wordt gekeken naar de beloningen die bij vergelijkbare functies door vergelijkbare organisaties worden gehanteerd en naar de salarisschalen in de CAO voor het Verzekeringsbedrijf.

Gematigd beloningsbeleid

Wij hanteren een gematigd beloningsbeleid, zowel wat betreft de verhouding tot de CAO als wat betreft de verhoudingen binnen de organisatie.

Dit houdt in dat:

  • periodieke verhogingen vergelijkbaar zijn aan de periodieke verhogingen van de CAO;
  • de verschillen in beloning tussen hoger en lager betaalde functies en tussen goed en minder goed presterende medewerkers relatief beperkt zijn.

Wij zien een collegiale sfeer en goede samenwerking waarin ieder bijdraagt wat hij kan als bepalende factor voor ons succes.

Beloning medewerkers

Alle medewerkers ontvangen een vaste beloning van twaalfmaal een maandelijks salaris, 8% vakantiegeld, een dertiende maand en een bedrag van ongeveer € 1.500,- bruto als winstdeling. De dertiende maand en winstdeling zijn afhankelijk van de winst die het hoofdkantoor in België maakt. Maar deze zijn tot op heden nog altijd uitgekeerd.

Pensioen

Alle werknemers nemen deel aan de collectieve pensioenregeling. Dit betreft een beschikbare premieregeling, waarbij de werknemer een pensioenbijdrage betaalt.

Personeelskorting

Alle werknemers kunnen autoverzekering bij ons afsluiten tegen personeelscondities. Deze mogelijkheid staat ook open voor de partner en de kinderen van de werkneem(st)er.

Leaseauto

De managers hebben een leaseauto van het bedrijf.

Variabele beloning

De general manager en de commercieel manager ontvangen een variabele beloning.

De variabele beloning van de general manager wordt bepaald op basis van prestatie, engagement, samenwerking, leiderschap en gedrag.

De variabele beloning van de commercieel manager wordt bepaald op basis van de vooraf bepaalde bedrijfsdoelstelling en het gewenste prestatiegedrag.

De variabele beloning blijft onder de norm van 20% van het vaste salaris en was in 2022 totaal € 18.633,63

Betalingen bij in- en uitdiensttreding

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen wij aan nieuwe medewerkers een betaling doen buiten het kader van de regelingen op het gebied van beloning die voor alle medewerkers gelden.

Een ontslagvergoeding bij vertrek van een medewerker is gebaseerd op het geldende Nederlands recht en de voor de berekening daarvan gebruikelijke formules.

Wij kennen geen vooraf overeengekomen minimale, vaste of gemaximeerde ontslagvergoedingen. Niet voor medewerkers, managers of de general manager.

Beloning Polestar

Polestar ontvangt, wanneer je via polestarinsurance.nl een verzekering afsluit, een eenmalige leadvergoeding van € 200,00.

Beloning en risico’s

Binnen onze organisatie ontvangt niemand een jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer. Het jaarlijks aan natuurlijke personen uitgekeerde bedrag aan variabele beloning blijft altijd onder de 20% van het totale vaste salaris van de personen die een variabele beloning ontvangen.

Door ons beloningsbeleid achten wij het onmogelijk dat onze medewerkers ongewenste omzet gaan genereren.